ResearcherID Thomson Reuters  

Ferreiro, Manuel
Create a ResearcherID badge for this researcher View publications analytics for this researcher
Close
ResearcherID: H-7473-2015
Other Names: Manuel Ferreiro Fernández; M. Ferreiro
URL: http://www.researcherid.com/rid/H-7473-2015
Subject: Linguistics; Literature
Keywords: historical linguistics; textual criticism; galician-portuguese lyric poetry; galician philology
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5605-505X
My Institutions (more details)
Primary Institution:
Sub-org/Dept: Galego-Portugués, Francés e Lingüística; Facultade de Filoloxía
Role:
My URLs: https://coruna.academia.edu/ManuelFerreiro
https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Ferreiro2
https://i.gal/manuelferreiro
 
 

This list contains papers that I have authored.

publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  7  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: 
1.  Title: Edición crítica e léxico: sobre algunhas cuestións de vocabulario na poesía profana galego-portuguesa
 Source: Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais, Anexo 73 de Verba Published: 2015
 DOI: http://dx.doi.org/10.15304/9788416533657
added
02-May-16
2.  Title: Grapheme sequence segmentation in secular Galician-Portuguese troubadour poetry: A critical reading of the transmitted manuscript text | Lección manuscrita e crítica do texto: En torno á segmentación das cadeas graficas na poesía profana galego-portuguesa
 Author(s): Ferreiro, M.
 Source: Revista de Literatura Medieval Volume: 26 Pages: 163-190 Published: 2015
 Author-provided URL : http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84921754645&partnerID=MN8TOAR ...
added
01-Mar-16
3.  Title: Apostilas ao texto da cantiga «Don Beeito, ome duro» [B 1464, V 1074] de Joan Airas de Santiago
 Author(s): Ferreiro, Manuel
 Source: El texto infinito. Tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento Pages: 511-527 Published: 2014
added
01-Mar-16
4.  Title: Eduardo Pondal á procura do "verbo sublimado": arredor das re-escrituras pondalianas
 Author(s): Ferreiro , Manuel
 Source: Modelos de lingua e compromiso Pages: 163--184 Published: 2014
 Author-provided URL : http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5029094
added
01-Mar-16
5.  Title: Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa
 Author(s): Ferreiro, Manuel
 Author-provided URL : http://glossa.gal/
added
01-Mar-16
6.  Title: O Cancioneiro de Pero Mafaldo
 Author(s): Eirín García, Leticia; Ferreiro, Manuel
 Author-provided URL : https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=575015
added
01-Mar-16
7.  Title: Por volta de topónimos e textos afonsinos. A cantiga «Ansur Moniz, muit'ouve gran pesar» [B 482, V 65]
 Author(s): Ferreiro, Manuel
 Source: Lingua, diacronía, historia. Estudos de Lingüística Histórica Pages: 177-196 Published: 2014
 Author-provided URL : https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5160354
added
01-Mar-16
8.  Title: Segmenting 〈o〉 and 〈a〉: Notes on a revised edition of troubadour lyric texts in Galician-Portuguese | Elementos para unha revisión textual das cantigas trobadorescas: Sobre a segmentación de 〈o〉 e 〈a〉
 Author(s): Ferreiro, M.
 Source: Estudos de Linguistica Galega Volume: 6 Pages: 81-115 Published: 2014
 DOI: 10.15304/elg.6.1464 /  Author-provided URL : http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84907189824&partnerID=MN8TOAR ...
added
01-Mar-16
9.  Title: Sobre a posibilidade de elisión vocálica na conxunción «se» na poesía profana galego-portuguesa
 Author(s): Ferreiro, Manuel
 Source: Verba: Anuario Galego de Filoloxía Volume: 40 Pages: 453-470 Published: 2013
added
01-Mar-16
10.  Title: Uma anomalia na língua trovadoresca galego-portuguesa: sobre os casos de conservação de -L- intervocálico
 Author(s): Ferreiro, Manuel
 Source: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric Volume: 1 Published: 2013
added
01-Mar-16
publication(s)  
First Page Previous Page Page   of  7  Go Next Page Last Page
  Sort by:    Results per page: